Överordnade system - Vad är det?

Digitaliseringen av säkerhetssystem är en trend som fortfarande bara har börjat och det råder osäkerhet kring de flesta uttryck och begrepp. Här ger vi vår syn på vad som menas med ett överordnat system.

Överordnade system är programvara som presenterar information från många olika separata system. Normalt är det säkerhets- och fastighetssystem (till exempel inbrotts- och brandlarm, CCTV, passersystem, VVS, belysning med mera) som samordnas. Dessa olika system integreras då mot det överordnade systemet, som ger användarna en gemensam presentation av alla anslutna undersystem.. I många fall kan även styrning av undersystemen göras, till exempel på/avlarmning, tändning/släckning av belysning, öppning av dörrar med mera. Som användare behöver man därför bara behärska ett användargränssnitt för att kunna hantera flera olika system. Vanliga användare är säkerhetschefer, operatörer och receptionister på större företag.

Att det kallas just överordnade system har att göra med att dessa sällan ersätter någon annan mjukvara eller hårdvara utan ligger som ett extra lager ovanpå de anslutna undersystemen. Man riskerar således inte att tappa någon funktionalitet i sina befintliga system eftersom dessa fortfarande kommer att fungera med samma konfiguration som innan. Befintliga styrscheman, automatiska funktioner med mera behöver således inte konfigureras på nytt i det överorordnade systemet. Det blir istället schematiskt sett ett paraply ovanpå de befintliga systemen.

Ett normalt överordnat system utgår från någon form av översiktlig anläggningsritning. På den placeras sedan aktiva ikoner eller symboler ut. Dessa representerar de olika övervakningspunkterna i de anslutna systemen, till exempel inbrottslarmsdetektorer, dörrar, CCTV-kameror med mera. När dessa övervakningspunkter larmar så indikeras detta aktivt i det överordnade systemet genom att symbolen exempelvis byter färg och/eller blinkar. Även ljuduppspelning kan normalt sett användas för att fånga operatörens uppmärksamhet.

AppVision Synoptic exempel

Exempel på användarvy i överordnat system

Systemen fungerar också som integrationsplattformar mellan de anslutna undersystemen. Samtliga värden som kan insamlas kan användas som inputs för att automatiskt skicka outputsignaler till andra system. Till exempel så kan man använda inbrottslarmet som indikation för var en PTZ-kamera skall riktas. Om en dörr bryts upp så kan en kamera automatiskt riktas mot denna och zoomas till lämplig nivå samtidigt som videoströmmen från den direkt visas på huvudskärmen i ett kontrollrum eller liknande. Kombinationsmöjligheterna är närmast oändliga.

Anledningarna att använda överordnade system är framför allt att de förenklar och effektiviserar säkerhetsarbetet eftersom all kritisk information samlas samtidigt som de viktigaste styrningarna kan göras från samma system. Detta skall jämföras med en ointegrerad lösning där användarna måste navigera mellan många olika program eller i värsta fall förflytta sig mellan centraler spridda på flera olika lokaler. Överordnade system ger därför både en bättre säkerhetsnivå och ett effektivare arbete för användaren.

Website designed using Open Source Web Design
© Peelit AB 2007-2018. Peelit är ett registrerat varumärke.